صفحه اصلي ازهمه جا       باغ شعر گالري عكس

سخن بزرگان

 

براي ورود به دنياي شگفتيهاي واقعي، بايد به عرصه معنوي قدم گذارد و به مبداء و سرچشمه حيات متصل شد.

 (وين داير)


 

يك پرنده كوچك كه زير برفها نغمه سرايي مي كند براي اثبات خدا كافي است.

(ويكتور هوگو)


 

سينه اي كه خالي از ذكر خدا باشد چون محكمه اي است كه قاضي در آن وجود ندارد.                  

                                                                                                                                                             (ژان ژاك روسو)                   


هر كسي را كه ملاقات مي كنم از يك لحاظ بر من برتري دارد و من سعي مي كنم در چيزي كه وي از من برتر است چيزي بياموزم.

(امرسون)


 

دلتنگ مباش، چه دلتنگي بهره تو را از دنيا و آخرت باز مي دارد.

حضرت محمد(ص)


 

افتاديد، بسيار خوب، چه خواهد شد. با چهره بشاش برخيزيد. برافتادن ضرري متصور نيست، بدبختي در عجز و درماندگي است.

(ديل كارنگي)


 

براي بخشش، نعمات الهي بيش از آن است كه به تصور در آيد. تا شروع به بخشش، سخاوت و ايثار نكنيد ، نتيجه اي عايدتان نمي شود.

(لويس هي)


 

هميشه معتدل و مقتصد باش زيرا آنها كه طريق افراط و تفريط را مي پيمايند، در عداد ستمكاران مي باشند.

امام علي (ع)


 

كساني كه بند گهواره كودكي را در دست دارند از آنهايي كه زمام حكومتي را در دست گرفته اند، موثر تر و با نفوذ تر مي باشند.

(ژول سيمون)


 

با مردم چنان با نيكويي رفتار نماييد كه اگر بميريد بر شما بگريند و اگر دور شويد آرزوي ديدار شما كنند.

امام علي(ع)


 

خوب باش و خوبي را شعار خود ساز، زيرا هيچ چيز جز خوبي در موقعي كه به جهان ديگر مي روي تو را تسليت نمي دهد.

(والتر اسكات)


 

ناتوانترين مردم كسي است كه از تحصيل دوستان ناتوان باشد و ناتوانتر از او كسي است كه دوست يافته را از دست بدهد.

حضرت علي(ع)


 

حسد از زهرمار خطرناكتر است، زهرمار فقط براي ديگران ضرر دارد ولي حشود بيش از هر كسي از دست خود رنج مي برد.

(لردآويبوري)


 

حسد ورزيدن علامت بارز بي لياقتي است.

(لارشفكو)


 

مدارسي كه از دانش آموزان انتظار نمره بيست دارند، آنها را در دام رقابتي پليد مي اندازند. اين مدارس ممكن است گاهي چند چهره درخشان تربيت كند، اما در عين حال اين چهره هاي تابناك به جاي اتكا به خود، رضايت خود را در تحسين ديگران مي يابند و در نتيجه زندگي آنها دستخوش احساس نا امني باطني و كمبود اطمينان خواهد شد.

                                                                               (وين داير)


 

بر خويشتن تكيه كنيد و اين و آن را پيرو نشويد. شرط اساسي كامراني اعتماد به نفس است.

                                                                                                                    (پوشه)


 

نمره تلاش و كوشش فقط زماني به طور كامل حاصل مي شود كه كوشنده تا حصول مقصود از تلاش باز نايستد.

                                                                                                                                              (ناپلئون هيل)


 

موفقيت، فقط وابسته به پشتكار است. مردان موفق، توقف نمي كنند. آنها مثل هر كس ديگري مرتكب اشتباه مي شوند اما از اشتباه پند مي گيرند و به تلاش بيشتر خود ادامه مي دهند.

                                           (هيلتون)


 

كار فقر نيست، ثروت است. كار بندگي نيست، آزادي است. كار عار نيست، افتخار است.

                                                                                                              (اف. بيات)


 

كار كن تا كاهل نشوي و رزق از خدا دان تا تا كافر نشوي.

                                                                     (خواجه عبدالله انصاري)


 

 

دو ملك موكل آدميانند چون تواضع كنند آنان را بلندي دهند و چون تكبر كنند آنها را پست گردانند.

                                                                                                                   امام صادق (ع)


 

 خود را از پايه اي كه داري فروتر آر تا مردم تو را از پايه ات فراتر برند. فروتني صيد گاهي است كه در آن شرف و بزرگي شكار كنند.

                                                                                                                                                              امام علي (ع)


 

به خدايي كه جانم در دست اوست، داخل بهشت نمي شود مگر آن كس كه داراي خلق نيكو باشد.

                                                                                                                حضرت محمد(ص)


 

با ثروت نمي توانيد در قلب مردم نفوذ كنيد ولي با اخلاق مي توانيد در قلوب آنها جاي گيريد.

                                                                                                               حضرت محمد (ص)


 

از اخلاق خوب زندگي خوش و پاكيزه مي شود.

                                                        حضرت علي (ع)


 

كساني كه به عادت خاصي خو گرفته اند معمولاً از خودشان مي گريزند. آنها براي پر كردن فضاي درونشان به اين عادتها پناه مي برند.

                                                                                                                                                             (لوئيزهي)


 

 ياوري مانند مشورت پيدا نمي شود. مشورت كنيد و افكار خود را با هم بسنجيد تا از ميان آنها راستي زاييده شود.

                                                                                                                   حضرت علي (ع)


 

   از موفقيت هاي ديگران خوشحال باشيد زيرا براي همه وفور است.

(كنفوسيوس)


 

بايد خدمت ما به ديگران بدون خودخواهي و اعمال غرض صورت گيرد.

(ديل كارنگي)


 

كسي كه يك حاجت برادر خود را براورد چنان است كه همه عمر خدا را عبادت كرده است.

حضرت محمد(ص)


 

كسي كه مردم از زندگي اش سودمند نشوند جزء مردگان به شمار مي آيد.

حضرت علي (ع)


 

هر كس در طلب خير و سعادت ديگران باشد بالاخره سعادت خود را بدست خواهد آورد.

(افلاطون)


 

آسانسوري كه بتواند شما را به بالاترين طبقه موفقيت برساند، از كار افتاده است و شما ناگزيريد كه راهروي موفقيت را پله پله بالا برويد.

(وين داير)


 

مرد بزرگ به خود سخت مي گيرد مرد كوچك به ديگران.

(كنفو سيوس)


 

من مي خواهم گريبان سرنوشت را بگيرم، او نمي تواند سر مرا در برابر زندگاني خم كند.

(امرسون)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiv@son