صفحه اصلي

ازهمه جا

 

Hit Counter

  باغ شعر گالري عكس

 

 

در سايه سار نخل ولايت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزيدههايي از شعر در سايه سار نخل ولايت

شاعر: شفيعي كدكني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امام علي (ع) از ديدگاه انديشمندان

بالا