دانشگاه های دولتی

 

 

دانشگاه کاشان

www.kashanu.ac.ir

       

دانشکده امور اقتصادی

www.sea.ac.ir

دانشگاه یزد

www.yazduni.ac.ir

       
دانشکده علوم دانشگاه تهران www.fos.ut.ac.ir

دانشگاه اصفهان

www.ui.ac.ir

       
دانشکده فنی دانشگاه تهران

eng.ut.ac.ir

دانشگاه الزهرا

www.azzahra.ac.ir

       
دانشگاه تربیت معلم سبزوار sttu.ac.ir

دانشگاه امام حسين

www.ihu.ac.ir

       
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

medsab.ac.ir

دانشگاه امام صادق(ع)

www.isu.ac.ir

       

دانشگاه اميركبير

www.aku.ac.ir

دانشگاه تبريز

www.tabrizu.ac.ir

       

دانشگاه بقیه الله(ع)

www.bmsu.ac.ir

دانشگاه تربيت مدرس

www.modares.ac.ir

       

دانشگاه بوعلي سينا

www.basu.ac.ir

دانشگاه تربیت معلم

www.tmu.ac.ir

       

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

www.ikiu.ac.ir

دانشگاه زنجان

www.znu.ac.ir

       

دانشگاه پيام نور

www.pnu.ac.ir

دانشگاه شاهرود

www.shahrood.ac.ir

       

دانشگاه شهيد باهنر كرمان

www.uk.ac.ir

دانشگاه صنعت نفت

www.put.ac.ir

       

دانشگاه شهيد بهشتی

www.sbu.ac.ir

دانشگاه صنعتي اصفهان

www.iut.ac.ir

       

دانشگاه شهید چمران اهواز

www.cua.ac.ir

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

www.kntu.ac.ir

       

دانشگاه شيراز

www.shirazu.ac.ir

دانشگاه صنعتي شريف

www.sharif.ac.ir

       

دانشگاه علم و صنعت ايران

www.iust.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی تهران

www.tums.ac.ir

       

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

www.uswr.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی زنجان

www.zums.ac.ir

       

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

www.mui.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتي

www.sbmu.ac.ir

       

دانشگاه علوم پزشكی اهواز

www.aums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی شيراز

www.sums.ac.ir

       

دانشگاه علوم پزشكی تبريز

www.tbzmed.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی گيلان

www.gums.ac.ir

       

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

www.mums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی همدان

www.umsha.ac.ir

       

دانشگاه علوم پزشكی هرمزگان

www.hums.ac.ir

دانشگاه علوم طباطبائی

www.atu.ac.ir

       

دانشگاه علوم و تکنولوژی ایران

www.iust.ac.ir

دانشگاه کیش

www.kishuniv.com

       

دانشگاه فردوسی مشهد

www.um.ac.ir

دانشگاه گیلان

www.gu.ac.ir

       

موسسه آموزش عالی آزاد فناوران تهران

www.fanavaran.org

دانشگاه هنر

www.art.ac.ir