(خدايا جهل آميخته باخودخواهي و حسد مرا رايگان ابزار قتاله دشمن براي حمله به دوست نساز شهرت، مني را كه مي خواهم باشم قرباني مني كه مي خواهند باشم نكند.( دكتر علي شريعتي

دستيابي به دانش صلح آميز هسته‌اي حق مسلم  هر ملتي است

 

 

لینکدونی

ورود به پیام رسان

 

باغ شعر

 

ورودي